week2


สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ /อุปกรณ์
2

17 -21ส.ค. 2558


จันทร์
กิจกรรม:กระซิบรัก

เป้าหมาย :
- เคารพ
- รับฟัง
- ให้กำลังใจ

ขั้นเตรียม:
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (จีบสลับ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม:
- ฟังเรื่องเล่าจากครู สิ่งที่อยากบอกเพื่อน
- กระซิบสิ่งที่อยากบอกเพื่อน
- เขียนให้กำลังใจสิ่งที่เพื่อนกระซิบบอก
ขั้นสรุป:
สิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้/ความรู้สึกต่อกิจกรรมนี้
ขอบคุณกันและกัน

สื่อ/อุปกรณ์:
เรื่องเล่าจากครู สิ่งที่อยากบอกเพื่อน
-กระดาษ
-ดินสอ

อังคาร
กิจกรรม: ชมธรรมชาติ

เป้าหมาย :
-เห็นความสัมพันธ์
-เชื่อมโยง

ขั้นเตรียม:
- สวัสดีทักทายกันและกัน
ขั้นกิจกรรม:
-เล่าเรื่องสัตว์ต่งๆในโรงเรียน (ลูกวัวเกิดใหม่)
-เดินสำรวจ ชื่นชมรอบๆโรงเรียนปฏิสัมพันธ์กับโลก แวดล้อม
ขั้นสรุป:
- ขอบคุณกันและกัน

พุธ
ชื่อกิจกรรม:โยคะ
เป้าหมาย:กำกับสติรู้ตัว

ขั้นเตรียม:่
กำหนดลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-                    โยคะท่ายืน 5 ท่าต่อเนื่อง (ไหว้พระอาทิตย์ ภูเขา  ต้นไม้  เก้าอี้ เครื่องบิน )
-                    ท่านั่ง 4 ท่าต่อเนื่อง (ยืดเหยียด นวด เต่า ผีเสื้อ หงส์ )
-                    ท่านอน 4 ท่าต่อเนื่อง (จระเข้ งู ธนู สะพาน  )
ขั้นสรุป:
นอนพักผ่อนเป็นพี่ปลาดาว กลับมารู้ตัว

พฤหัสบดี
กิจกรรม:นิทานสระอา

เป้าหมาย :
จินตนาการ คิดสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม:
- กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด )
- ฟังข้อตกลง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่านิทานสั้นๆให้นักเรียนฟังอย่างช้าๆ
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละแผ่น นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อมก่อนรับกระดาษ
- ครูเล่าให้ฟังรอบที่ 2 นักเรียนวาดภาพตามที่ครูเล่าให้ฟัง
- ชื่นชมผลงานกันและกัน
ขั้นสรุป:
นักเรียนตั้งชื่อผลงานนั้น / ขอบคุณกันและกัน
เรื่องเล่าเทียนสามเล่ม

ศุกร์
กิจกรรม:นิทานสระอา

เป้าหมาย :
จินตนาการ คิดสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม:
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด )
ฟังข้อตกลง
ขั้นกิจกรรม:
ครูเล่านิทานสั้นๆการเดินทางของตัวอักษรและสระอาให้นักเรียนฟัง
ครูนำบัตรคำสระอาวางตรงกลางพร้อมกระดาษแผ่นใหญ่ติดบัตรคำ
- นักเรียนเลือกคำติดโดยเลือกคำที่ตนเองนำไปเชื่อมต่อกับคำเพื่อน
อ่านนิทานพร้อมๆกัน
ขั้นสรุป:
นักเรียนตั้งชื่อนิทาน / ขอบคุณกันและกัน
เรื่องเล่าจากครู
- กระดาษ
- บัตรคำสระอา

วันจันทร์ "กระซิบ"
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกกรม

ขั้นสรุป


วันอังคาร : เดินชมธรรมชาติ : สัมพันธ์ เชื่อมโยง


 วันพฤหัสบดี : ขอบคุณ  
เรื่องเล่า / ตั้งคำถาม แลกเปลี่ยน
            

 อธิษฐาน ขอบคุณ

      วันศุกร์ : นิทานสระ อา

ขั้นเตรียม : สวัสดีทักทายกันและกัน / เรื่องเล่า การเดินทางของตัวอักษรและสระ


 ขั้นกิจกรรม: คิดเชื่อมโยง คิดสร้างสรรค์

 ขั้นจบ : ตั้งชื่อ /ขอบคุณกันและกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น