week5

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ /อุปกรณ์

5

7-11
..2558


จันทร์
กิจกรรม:ฉันและเธอ

รู้ตัว ใคร่ครวญ
ขั้นเตรียม:
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม:ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งของที่รัก
- นักเรียนหยิบดอกไม้คนละ 1 ดอกแทนสิ่งของที่เรารัก
- นักเรียนเล่าสิ่งของที่ตัวเองรักมากที่สุด/เพราะอะไร
ขั้นสรุป:
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้ฟังจากเพื่อน
- กลับมาอยู่กับลมหายใจ


สื่อ/อุปกรณ์:
ดอกไม้

อังคาร
กิจกรรม:แต่งเติมสีสัน

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ขั้นเตรียม:
- รู้ลมหายใจ หายใจเข้า – ออก ๕ ครั้ง รู้ลมหายใจ
- กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกอุปกรณ์ฝั่งซ้ายและขวา (แท่งสี สีน้ำและกระดาษ)
- นักเรียนนำปลายของแท่งสีไปจุ่มสี และออกแบบชิ้นงานโดยใช้แท่งสี
ขั้นสรุป:
- ตั้งชื่อผลงาน
- แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- ขอบคุณกันและกัน
- แท่งสี
- สีน้ำ
- กระดาษพุธ
กิจกรรม :
ต่อเติมภาพ

คิด จินตนาการสร้างสรรค์
จดจ่อ
ขั้นนำ
 - กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (นวด เคาะร่างกาย แตะสลับข้าง)
ขั้นกิจกรรม
- นักเรียนดูภาพผลงานศิลปะ
 - ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด พี่ๆเห็นอยากต่อเติมอะไรในภาพนั้น
- นักเรียนวาดภาพต่อเติมภาพที่ครูนำมาให้
ขั้นสรุป
- นำเสนอผลงาน ทำไมจึงต่อเติมสิ่งนั้น
- รูปภาพ
- สีไม้
พฤหัสบดี
กิจกรรม:ผีเสื้อดอกไม้

ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ขั้นเตรียม:
- กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด )
- เรื่องเล่า  ผีเสื้อกับดอกไม้
ขั้นกิจกรรม:ครูนำผีเสื้อและดอกไม้วางไว้ตรงกลางห้อง
- ผีเสื้อกับดอกไม้มีความสัมพันธ์อย่างไรถ้าให้พี่เลือกจะเลือกเป็นอะไร เพราะเหตุใด
ขั้นสรุป:
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
- ขอบคุณดอกไม้ ผีเสื้อ
- ดอกไม้
- ผีเสื้อ

ศุกร์
กิจกรรม:ดินจ๋า

ความสัมพันธ์เชื่อมโยง (ธรรมชาติ)
ขั้นเตรียม:
- กลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ
- เรื่องเล่าเกี่ยวกับดิน
ขั้นกิจกรรม: ให้สังเกตดินแล้วแยกสิ่งที่ดูในดินนั้นออกมา
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น
- สิ่งที่เห็นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
ขั้นสรุป:
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้เรียนรู้
- ขอบคุณดิน ขอบคุณกันและกัน
- ดิน
- น้ำ

วันอังคาร

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบวันพฤหัสบดี

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม


 ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น