week6

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ /อุปกรณ์
6

14-18
ก.ย.2558


จันทร์
กิจกรรม:ออกแบบลวดลาย

มีสติ จดจ่อ
ขั้นเตรียม:
สวัสดีทักทายกันและกัน ครูเล่าเรื่องราวลวดลายบนตัวผีเสื้อ
ขั้นกิจกรรม:
 - ครูเล่า อธิบายสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำในกิจกรรม 
 - ครูแจกกระดาษรูปผีเสื้อให้นักเรียนคนละ 1 ตัว 
 - นักเรียนรับไหว้ รับผีเสื้อ1 ตัว  และสีคนละ 1 แท่ง
ขั้นสรุป:
ชื่นชมผลงาน นำผลงานไปติดบนชิ้นงานที่ชอบ
สื่อ/อุปกรณ์:
 - กระดาษรูปผีเสื้อ
- สีไม้

อังคาร
กิจกรรม: สะพานแห่งความหวัง

กำกับสติ จดจ่อ
ขั้นเตรียม:
- รู้ลมหายใจ หายใจเข้า – ออก ๕ ครั้ง รู้ลมหายใจ
- กิจกรรม เรื่องเล่า "สะพานแห่งความหวัง"
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำเสนออุปกรณ์ในการทำกิจกรรม (สร้างสะพาน) จากนั้นส่งไปด้านซ้ายและขวา
- ครูอธิบายวิธีการสร้างสะพานแห่งความหวัง
- นักเรียนสร้างสะพาน
ขั้นสรุป:
แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยง/ขอบคุณ
- หลอด
- ด้าย

พุธ
ชื่อกิจกรรม:โยคะ

เป้าหมาย:
กำกับสติรู้ตัว

ขั้นเตรียม:
กำหนดลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-                    โยคะท่ายืน 5 ท่าต่อเนื่อง
-                    ท่านั่ง 4 ท่าต่อเนื่อง
-                    ท่านอน 4 ท่าต่อเนื่อง
ขั้นสรุป:
นอนพักผ่อนเป็นพี่ปลาดาว กลับมารู้ตัว

พฤหัสบดี
กิจกรรม:ภาพจากจินตนาการ

เชื่อมโยง สติ ใคร่ครวญ จดจ่อ สร้างสรรค์
ขั้นเตรียม:
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด )
ขั้นกิจกรรม:ครูส่ง สีและกระดาษให้นักเรียน
- นักเรียนพับครึ่งหน้ากระดาษ หยดสีลงบนระดาษด้านใดด้านหนึ่ง
- พับกระดาษรีดให้เป็นรูปร่าง
- ทำเป็นรูปอะไร
ขั้นสรุป:
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
- ขอบคุณกันและกัน


- สี
- กระดาษ

ศุกร์
กิจกรรม:คือฉัน

ความสัมพันธ์ เชื่อมโยง สร้างสรรค์ จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
- กลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ
- กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด )
ขั้นกิจกรรม:ครูนำสิ่งของมาวางไว้รวมกันตรงกลางห้องและให้นักเรียน  เลือกสิ่งที่คล้ายตนเองพร้อมให้เหตุผล
- ทำไมถึงเลือกสิ่งของชิ้นนี้
ขั้นสรุป:
- แลกเปลี่ยน สิ่งที่ได้เรียนรู้
- ขอบคุณกันและกัน
สิ่งของต่างๆ เช่น ปากกา  ยางลบ

วันจันทร์
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ

วันอังคาร

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

 ขั้นจบ

ขอบคุณ และชื่นชมผลงาน
วันพุธ

ขั้นเตรียม : สวัสดี ทักทายกันและกัน
ขั้นกิจกรรม
 ขั้นจบ

ชื่นชมผลงาน ตั้งชื่อผลงานพร้อมเหตุผล ขอบคุณกันและกันวันพฤหัสบดี

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

ชื่นชมความตั้งใจ และขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น