week4

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ /อุปกรณ์

4

31 ..
 –
4..
2558


จันทร์
กิจกรรม:ผู้ให้

เป้าหมาย:
- จิตใหญ่
- รักมหาศาล
ขั้นเตรียม:
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม:
- ฟังเรื่องเล่า เกี่ยวกับการให้
- เล่าเรื่อง สิ่งดีๆที่ทำเพื่อคนอื่น/ คนที่มอบให้รู้สึกอย่างไร/ คนที่รับรู้สึกอย่างไร
ขั้นสรุป:
- กลับมารู้ลมหายใจ
- ขอบคุณสิ่งที่อยากขอบคุณต่อขอนไม้และโลกที่เราได้อาศัยอยู่

สื่อ/อุปกรณ์:
เรื่องเล่าจากครู เรื่องเล่าของกิ้งกือ


อังคาร
กิจกรรม:ใบไม้ต้นเดียวกัน

เป้าหมาย:
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ขั้นเตรียม:
- รู้ลมหายใจ หายใจเข้า – ออก ๕ ครั้ง รู้ลมหายใจ
- กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูและนักเรียนร้องเพลงต้นไม้ต้นเดียวกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทำท่าทางประกอบ
- ครูนำเสนอเพลง ณที่นี้เป็นที่รวมใจ พร้อมท่าทางประกอบ นักเรียนฝึกทำท่าทางเป็น 8 สเต็ป
ขั้นสรุป:
- แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- ขอบคุณกันและกัน
- เพลง ใบไม้ต้นเดียวกัน (ภาษาไทยและ)
- เพลง ณ ที่นี้เป็นที่รวมใจ
พุธ
ชื่อกิจกรรม:โยคะ/กำกับสติ/รู้ตัว

เป้าหมาย:
กำกับสติ มีสมาธิจดจ่อรู้ตัว รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง

ขั้นเตรียม :
ครูอ่านจดหมายที่เขียนให้นักเรียนฟัง
ขั้นกิจกรรม : .
- แจกกระดาษและดินสอให้นักเรียนทุกคนไหว้และรับไหว้อย่างนอบน้อม
- เขียนจดหมายถึงตนเอง ความรู้สึกตอนนั้น
ขั้นสรุป :
เล่าสิ่งที่อยากบอกตัวเอง (กำลังใจ) ขอบคุณกันและกัน

- จดหมาย
- ซอง
- ดินสอพฤหัสบดี
กิจกรรม:ภาพสื่อสาร

เป้าหมาย:
จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ ออกแบบ
ขั้นเตรียม:
- กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด )
- ให้ดูรูป/ เห็นอะไร/ พี่ๆคิดเห็นอย่างไรต่อรูปภาพ
ขั้นกิจกรรม:
นักเรียนที่พร้อม (ส่งสัญญาณ) ออกมาวาดรูป (ตรงกลาง) ด้วยมือสองข้างพร้อมๆกัน ต่อเติมจนครบทุกคน
- แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาพที่วาด/รู้สึกอย่างไร
ขั้นสรุป:
นักเรียนตั้งชื่อนั้น/ ขอบคุณกระดาษ ขอบคุณกันและกัน
- สีโปสเตอร์
- กระดาษ

ศุกร์
กิจกรรม:เราและเธอ

เป้าหมาย:
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง (ธรรมชาติ)
ขั้นเตรียม:
- กลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ
- ฟังเสียงธรรมชาติรอบตัว อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:เดินอย่างมีสติ เดินชมและสำรวจรอบโรงเรียน หยุดฟังเสียง ใคร่ครวญเป็นระยะๆ
ขั้นสรุป:
แลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้เรียนรู้ ขอบคุณกันและกัน
ธรรมชาติ

วันอังคาร

ขั้นนำ


 ขั้นกิจกรรม  ขั้นจบวันพุธ
 วันศุกร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น